പൈപ്പ് വിദഗ്ദ്ധൻ

15 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഭാഗം 1: മെഷീൻ ഭാഗം

ഭാഗം 2: എച്ച്ഡിപി പൈപ്പ്

ഭാഗം 3: സ്റ്റീൽ വെഷ് എച്ച്ഡിപി പൈപ്പ്

ഭാഗം 4: ഇലക്ട്രോ ഫ്യൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ്

ഭാഗം 5: പോർ മെഷ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് കോമ്പോസിറ്റ് എച്ച്ഡിപി പൈപ്പ്

ഭാഗം 6: എച്ച്ഡിപി പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്